Misja i cele

Partnerstwo dla Łodzi to projekt wspierający działania na rzecz zmniejszania obszarów
biedy oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Łodzi.

Partnerstwo dla Łodzi powstało, aby:

  • Promować rozwój Miasta Łodzi
  • Zapobiegać wykluczeniu społecznemu w Łodzi i regionie łódzkim
  • Zapobiegać procesom pauperyzacyjnym dotykającym mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego
  • Promować rewitalizację społeczną zdekapitalizowanych fragmentów przestrzeni Miasta Łodzi
  • Promować postawy i działania sprzyjające reintegracji społecznej
  • Promować postawę społecznej odpowiedzialności biznesu
  • Promować postawy aktywnego zaangażowania obywateli – mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu spraw i problemów społecznych
  • Promować postawy sprzyjające rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego
Misja i cele

Pomysłodawcą i założycielem „Partnerstwa dla Łodzi” jest John Godson. Pierwsze spotkanie inicjujące zawiązanie porozumienia na rzecz walki z ubóstwem w Łodzi pod nazwą „Partnerstwo na rzecz walki z biedą” odbyło się 28.02.2011 r.

W zamyśle J. Godsona „Partnerstwo” miało na celu spotykanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów, biznesu i samorządu łódzkiego zainteresowanych walką z ubóstwem. „Partnerstwo” miało być inkubatorem, miejscem, gdzie powstają ciekawe pomysły na rzecz walki z biedą, a także miejscem wymiany informacji i nawiązywania kontaktów.